کارگاه آموزشی حقوق شهرسازی
کارگاه آموزشی حقوق شهرسازی

دکتر غلامرضا کا ... دکتر غلامرضا کا ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۱/۱۲/۰۱
زمان :
         
کارگاه حقوق کیفری سایبری
کارگاه حقوق کیفری سایبری

دکتر امین تویسر ... دکتر امین تویسر ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
زمان :
         
کارگاه آموزشی آموزه های دفاع در پرونده قتل
کارگاه آموزشی آموزه های دفاع د ...

جناب آقای عبدال ... جناب آقای عبدال ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۱/۰۶/۲۹
زمان :
         
 1