دوره کاربردی حقوق ثبت املاک  

این دوره در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 3 تا 7 بعدازظهر (با نیم ساعت استراحت در بین دو جلسه) برگزار می شود.

- جلسه نخست: روز دوشنبه 30 مرداد

- جلسه دوم: روز چهارشنبه 1 شهریور 

- جلسه سوم: روز دوشنبه 6 شهریور 

- جلسه چهارم: روز چهارشنبه 8 شهریور


 

جلسه اول ـ عملیات مقدماتی ثبت

1 ـ مراحل هشت گانه منتهی به ثبت ملک در دفتر املاک

2 ـ موارد عدم لزوم انتشار آگهی­های نوبتی و تحدیدی

3 ـ نکات مهم کاربردی ثبتی ـ حقوقی

 

جلسه دوم  ـ وضعیت حقوقی و تکلیف نقل و انتقال ملک در اثنای ثبت آن

(تحلیل کاربردی مواد 41 ـ 45 قانون ثبت)

1 ـ ماهیت قولنامه و میزان نقش و تأثیر آن در اثبات مالکیت

2 ـ موارد مستحدثه پس از ثبت ملک در دفتر املاک     

1 ـ تغییر حدود                                                            

2 ـ کسر مساحت یا  اضافه مساحت                                                                                  

3 ـ اجرای ماده 45 آئین نامه ق.ثبت         

4 ـ تجیمع املاک

 

جلسه سوم ـ املاک مشاع / اشتباهات و اختلافات ثبتی

1- افراز، تفکیک و فروش املاک مشا

2 ـ اشتباهات و اختلافات ثبتی        

1 ـ انواع و مصادیق اشتباهات و اختلافات ثبتی

2 ـ مراجع ثبتی صالح به رسیدگی

1 ـ رئیس اداره ثبت

2 ـ هیات نظارت

3 ـ شورای عالی ثبت

3 ـ موارد صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت (بررسی و تحلیل کاربردی ماده 25 ق.ثبت)

 

جلسه چهارم - تعارض در اسناد مالکیت

1 ـ نحوه احراز مرجع صالح

2 ـ راهکار قانونی ابطال سند مالکیت معارض

3 ـ اعتراضات ثبتی

4 ـ موارد صدور سند مالکیت به موجب قوانین خاص

 


مدرس: مصطفی اصغرزاده بناب
بیوگرافی مدرس:

قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

مدرس دانشگاه

عضو کارگروه تدوین متون آموزشی قوه قضائیه

نویسنده کتاب حقوق ثبت کاربردی / جلد دوم / دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها


خرید فیلم کارگاه آموزشی