دوره کاربردی حقوق ثبت اسناد

این دوره در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 3 تا 7 بعدازظهر (با نیم ساعت استراحت در بین دو جلسه) برگزار می شود.

- جلسه نخست: روز دوشنبه 16 مرداد

- جلسه دوم: روز چهارشنبه 18 مرداد

- جلسه سوم: روز دوشنبه 23 مرداد

- جلسه چهارم: روز چهارشنبه 25 مرداد

 


جلسه اول - آثار و امتیازات اسناد رسمی 1 ـ وجوه افتراق محویات و مندرجات سند

۲ - حدودا اعتبار اسناد رسمی

3 ـ تفاوت بی اعتباری سند رسمی با جعلیت آن

4- مرور زمان در اسناد رسمی

5 ـ موارد ثبت اجباری اسناد و استثنائات آن

جلسه دوم - مبانی ابطال و اصلاح سند مالکیت

1 ـ مستندات قانونی

2 ـ مصادیق و موارد ابطال و اصلاح

3 ـ مراجع صالحه در خصوص ابطال و اصلاح

  1 ـ اداره ثبت

2 ـ دادگاه

4 ـ علل و موجبات ابطال و اصلاح سند مالکیت

جلسه سوم ـ ابطال اجرائیه و بطلان دستور اجرا1 ـ اعتراض به عملیات اجرائیه ثبتی / مراجع صدور اجرائیه / انواع اسناد لازم الاجرا

2 ـ بحثی پیرامون نحوه درخواست اجرائیه برای چک و نکات کاربردی آن

3 ـ اعتراض ثالث به عملیات اجرائی ثبتی (نقد و تحلی رأی وحدت رویه جدید الصدور)

جلسه چهارم ـ مباحث کاربردی در خصوص مزایده1 ـ آگهی مزایده

2 ـ مندرجات آگهی مزایده

3 ـ موارد تجدید مزایده

4 ـ اشخاص محروم از شرکت در مزایده

5 ـ خاتمه عملیات مزایده

6 ـ موارد ابطال مزایده


 


مدرس: مصطفی اصغرزاده بناب
بیوگرافی مدرس:

قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

مدرس دانشگاه

عضو کارگروه تدوین متون آموزشی قوه قضائیه

نویسنده کتاب حقوق ثبت کاربردی / جلد دوم / دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها


خرید فیلم کارگاه آموزشی