هدف حقوق ايجاد نظم و برقرارى عدالت است. وصول به اين اهداف در عصر ظهور ابرشهرها چندان ساده نيست. «ظهور كلان شهرها باعث تنزل زمين، تراكم ترافيك و آلودگى هوا و آب و خاك شده است. تمامى سكونت‌گاه‌هاى انسانى، شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها تحت فشار بى‌سابقه اقتصادى مى‌باشند. ما بايد به زيستگاه‌ها به خاطر رشد اقتصادى و كارى آن براى نسل‌هاى آتى، توجه كنيم. اين زيستگاه‌هاى اجتماعى بايد: قابل تحمل، مفيد، امن، سالم و مردمى باشد و اين نياز به راه‌حل‌ها و پاسخ‌هايى در مقابل سوالات بسيار پيچيده‌اى دارد و اين سؤال مطرح است كه چگونه ما مى‌توانيم اين زيستگاه‌هاى اجتماعى را به طريق بهترى نظارت و تأمين بودجه كنيم؟»

 حقوق شهرسازى كه ضوابط و مقررات مربوط به اشغال زمين و فضاى آن را مورد مطالعه قرار مى‌دهد مى‌كوشد از يك سو موانع قانونى تحقق برنامه‌هاى شهرى را برطرف نمايد و از سوى ديگر تلاش مى‌كند شيوه‌هايى را براى حفظ منافع مالكان كشف و پيشنهاد كند.


ـ اراضى شهرى    

گفتار نخست ـ مالكيت اراضى شهرى         

بند نخست ـ اراضى عمومى       

بند دوم ـ اراضى موقوفه           

بند سوم ـ اراضى خصوصى        

گفتار دوم ـ تجزيه اراضى شهرى (افراز و تفكيك)       

بند نخست ـ  منشأ، اركان و آثار افراز و تفكيك          

بند دوم ـ تعهدات ملكى و مالى متقاضى تفكيك و سياستهاى قوه عمومى در قبال آن     

بند سوم ـ صلاحيت مراجع ادارى و قضايى در فرايند افراز و تفكيك            

ـ اموال، مالكيت و دارايى‌هاى شهر    

گفتار نخست ـ اموال شهردارى    

بند نخست ـ  تعريف مال و مفهوم مالكيت شهردارى     

بند دوم ـ  مالكيت رودخانه‌ها (تقابل وزارت نيرو و شهردارى)        

بند سوم ـ  مالكيت كوچه‌هاى بن بست       

بند چهارم ـ  مالكيت راههاى شهرى (تقابل وزارت راه و شهردارى)             

بند پنجم ـ مالكيت گورستانها (تقابل شهردارى و سازمان اوقاف)    

بند ششم ـ ثبت اموال واراضى شهر           

گفتار دوم ـ روشهاى تحصيل مالكيت شهردارى          

بند نخست ـ روش‌هاى عمومى   

بند دوم ـ روش‌هاى اختصاصى    

گفتار سوم ـ منابع درآمدى شهردارى          

بند نخست ـ  عوارض  

بند دوم ـ كمكهاى دولتى و مردمى           

بند سوم ـ  درآمدهاى حاصل از خدمات و اموال          

ـ محدوديتهاى شهرسازى و محدوده‌هاى شهرى         

گفتار نخست ـ طرحهاى شهرى   

بند نخست ـ تعاريف، مبانى و كارايى طرحهاى شهرى   

بند دوم ـ انواع طرحهاى شهرى   

گفتار دوم ـ تراكم و كاربرى       

بند نخست ـ  تعاريف  

بند دوم ـ تراكم فروشى و فروپاشى نظام شهرسازى      

بند سوم ـ بزه تغيير كاربرى        

بند چهارم ـ نحوه تغيير كاربرى    

گفتارسوم ـ محدوده‌هاى شهرى   

بند نخست ـ تعريف، آثار حقوقى و تحولات قانونى محدوده‌هاى شهرى        

بنددوم ـ انواع محدوده‌ها           

ـ تملك املاك و اراضى مورد نياز شهر           

گفتار نخست ـ تعاريف، مبانى و حدود حاكميت اراده در تملك       

بند نخست ـ  تعاريف  

بند دوم ـ  ضرورت تملك          

بند سوم ـ  حاكميت اراده در تملك املاك و اراضى مورد نياز شهر  

گفتار دوم ـ تملك قهرى املاك توسط دولت و شهردارى           

بند نخست ـ  مبانى قانونى        

بند دوم ـ  شرايط و تشريفات تملك قهرى   

گفتار سوم ـ تصرف املاك واقع در طرح و نحوه پرداخت خسارت   

بند نخست ـ  حرمت مالكيت و تصرف        

بند دوم ـ موانع انجام معامله       

بند سوم ـ تصرف قبل از تملك    

بند چهارم ـ صاحبان حقوق قانونى املاك واقع در طرحهاى شهرى             

بند پنجم ـ ملاك محاسبه قيمت و خسارت (نظرات اهل خبره)     

گفتار چهارم ـ مرافعات و مداخلات قضايى    

بند نخست ـ صلاحيت مراجع عمومى دادگسترى (انتقالات ارادى)  

بند دوم ـ صلاحيت ديوان عدالت ادارى (انتقالات اجبارى)           

ـ تكاليف ساختمانى            

گفتار نخست ـ در تكاليف مالكان  

بند نخست ـ قبل از احداث ساختمان          

بند دوم ـ حين احداث ساختمان   

بند سوم ـ پس از احداث ساختمان             

گفتار دوم ـ در تكاليف شهردارى  

بند نخست ـ قبل از احداث ساختمان          

بند دوم ـ حين احداث ساختمان   

بند سوم ـ پس از احداث ساختمان             

گفتار سوم ـ در تكاليف مهندسين ناظر        

گفتار چهارم ـ وزارت مسكن وشهرسازى      

ـ تخلفات ساختمانى          

گفتار نخست ـ ماهيت تخلفات ساختمانى     

بند نخست ـ ماهيت كيفرى     

بند دوم ـ ماهيت غير كيفرى      

گفتار دوم ـ ضمانت اجرايى تخلفات ساختمانى           

بند نخست ـ ممانعت و جلوگيرى  

بند دوم ـ تخريب       

بند سوم ـ اعاده به وضع سابق (اصلاح )      

بند چهارم ـ جريمه     

ـ مراجع قضاوتى در قانون شهردارى             

گفتار نخست ـ كميسيون ماده 100 قانون شهردارى      

بند نخست ـ  جايگاه كميسيون ماده 100 در ميان مراجع قضاوتى  

بند دوم ـ سازمان و تشكيلات كميسيون ماده 100 قانون شهردارى             

بند سوم ـ صلاحيتهاى كميسيون ماده  100  

بند چهارم ـ نحوه رسيدگى و صدور رأى      

بند پنجم ـ نقش شهردارى و اشخاص ذينفع در كميسيون ماده  100           

بند ششم  ـ رعايت مواعد از جانب كميسيون             

بند هفتم ـ اعتراض به آراء كميسيون ماده  100          

بند هشتم ـ دستور موقت          

گفتار دوم ـ كميسيون ماده 77 قانون شهردارى           

بند نخست ـ  سازمان و تشكيلات كميسيون ماده  77   

بند دوم ـ صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهردارى  

بند سوم ـ نحوه رسيدگى و صدور رأى        

بند چهارم ـ اجراى آراى كميسيون ماده  77  

گفتار سوم ـ كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهردارى  

بند نخست ـ در بيان اهميت كميسيون        

بند دوم ـ بحثى پيرامون بقا بند 20 ماده 55 قانون شهردارى         

بند سوم ـ سازمان و تشكيلات كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهردارى      

بند چهارم ـ صلاحيت كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهردارى   

بند پنجم ـ شهردارى، صنايع و مشاغل مزاحم            

گفتار چهارم ـ ساير مراجع قضاوتى مرتبط با شهردارى   

بند نخست ـ كميسيون ماده 8 قانون نوسازى و عمران شهرى       

بند دوم ـ كميسيون ماده 7 آئين‌نامه قانون اصلاح قانون حفظ و  گسترش فضاى سبز     

بند سوم ـ هيأت حل اختلاف معاملات شهردارى

مدرس: دکتر غلامرضا کامیار
بیوگرافی مدرس:

دکترغلامرضا کامیار

شغل : وکیل پایه یک دادگستری ( رتبه نخست اختبار کانون  وکلای دادگستری مرکز آبان ماه  سال 1379)

 

مدارک دانشگاهی

 -لیسانس حقوق قضایی از مدرسه عالی تربیتی و قضایی قم

- فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

عنوان پایان نامه: حمایت کیفری از آثار ملی، تاریخی و مذهبی، درجه پذیرش: عالی

- دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه لیون3 فرانسه

عنوان رساله: سلب مالکیت به سبب منافع عمومی درحقوق ایران و فرانسه ، درجه پذیرش: "درجه افتخاری همراه با تبریکات فراوان هیات داوری "

 

سوابق آموزشی

 • مدرس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
 • مدرس دانشگاه الزهراء
 • مدرس دانشگاه پارس
 • مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 • مدرس دانشگاه مجازی دانشگاه آزاد
 • تدریس حقوق شهری به قضات دادگستری استانهای کردستان و یزد
 • تدریس حقوق شهری به وکلای دادگستری ( تهران و البرز)
 • تدریس حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری به مدیران و کارمندان دفتری دادگستری تهران
 • تدریس حقوق جزا و آئین دادرسي كيفري در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

 

سوابق شغلی

 • وکیل پایه یک دادگستری
 • مشاور حقوقی شهرداری کرج
 • مشاور حقوقی شواری اسلامی شهرقدس
 • کارشناس حقوقی شرکت آب و فاضلاب شهرکهای غرب تهران
 • عضو هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شهریار
 • کارشناس حقوقی بنیاد شهید انقلاب اسلامی شهر قدس

 

فهرست آثار علمی

الف ) کتب:

 • حقوق شهری و شهرسازی
 • حقوق ساختمان
 • حقوق وقف
 • شهر در پرتو رویه قضایی
 • حقوق شهروندی در قلمرو شهرنشینی تالیف مشترک با آقای دکتر عباس کریمی استاد دانشگاه تهران
 • شهر و حقوق شهروندی
 • اندیشه های ماندگار در گستره حقوق و اجتماع تالیف مشترک با آقای عرفان کامیار
 • حقوق اداری اموال ، سلب مالکیت به سبب منفعت عمومی در حقوق ایران و فرانسه
 • مجموعهمحشای قانون صدور چک
 • به فرانسه

  Droit administratif des biens

  l'expropriation pour cause d'utilité publique en droit francais et en droit iranien

   

  ب ) مقالات:

 • حقوق و تعهدات جهانگردان غیر مسلمان در ایران ، نشریه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، شماره 44، تابستان 1383.
 • تخریب آثار تاریخی و فرهنگی توسط اشخاص حقوقی، نشریه مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسلامی،شماره 44 تابستان 1383.
 • حق مرغوبیت، نشریه کانون سردفتران و دفتر یاران، شماره 12اردیبهشت و خرداد 1378
 • پایان کار (2شماره) ، نشریه کانون سردفتران و دفتر یاران ، شماره 43،42 اردیبهشت و مرداد 1378 ،1377.
 • فعالیت تجاری در اماکن مسکونی، نشریه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 16، دی 1378.
 • معامله معارض، نشریه کانون سردفتران و دفتر یاران، شماره 7،تیر 1377.
 • توصیف جرم، مجله کانون وکلای دادگستری ، شماره 891 زمستان 1384.
 • حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهرسازی ، مجله کانون سردفتران و دفتر یاران شماره 66 ، دی ماه 1385.
 • فعالیت تجاری در اماکن مسکونی ، مجله کانون سردفتران و دفتر یاران ، شماره 16 ، دی و بهمن 1378
 • تراکم فروشی و فروپاشی نظام شهرسازی،مجله کانون وکلای دادگستری،زمستان 1393.
 • محيط زيست شهري در پرتو حقوق شهروندي تالیف مشترک با آقای دکتر عباس کریمی ، مجله حقوق پژشکی ،شماره 40 ، دوره 11 ، بهار 1396 .
 • حقوق ثبت و حقوق شهرسازی ، مجله پژوهش های حقوق ثبت ، دوره نخست ،شماره 1 ،بهار و تابستان 1400
 • عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی- عمرانی و تفکیک اراضی ، مقاله مشترک با خانم فاطمه حسن زاده و امید محمدی، مجله پژوهش های حقوقی ، دوره 20 ، شماره 45 بهار 1400.

خرید فیلم کارگاه آموزشی