آیین تنظیم قراردادهای بین المللی

  1. تعریف، ماهیت و ویژگی های قراردادهای بین المللی
  2. عناصر تفسلی (TEFCEL) قراردادهای بین المللی
  3. فرایند طراحی و انعقاد قراردادهای بین المللی
  4. انتخاب مدل های فنی-بازرگانی قراردادهای بین المللی
  5. کالبد شکافی قراردادهای بین المللی (اسناد قراردادی و ضمائم)
  6. شرایط و مفاد عمده قراردادهای بین المللی

مدرس: دکتر سید نصرالله ابراهیمی
بیوگرافی مدرس:

خرید فیلم کارگاه آموزشی