اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۸تعقیب کیفری منصفانه « مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا »

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۳۱۰

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم، مبانی، معیارهای دادرسی منصفانه و پیشینه نظام تعقیب کیفری
2- مبانی فلسفی و شرعی دادرسی منصفانه در نظام تعقیب کیفری
3- ارزیابی نظام تعقیب کیفری در مرحله پیش از محاکمه از منظر دادرسی منصفانه
4- کشف جرم و تعقیب پیش از محاکمه
5- نظام تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر معیارهای دادرسی منصفانه
6- قرارهای تأمین کیفری و نقش مقام تعقیب در آن از منظر معیارهای دادرسی منصفانه
7- ارزیابی نظام تعقیب کیفری در مرحله محاکمه و متعاقب آن از منظر معیارهای دادرسی منصفانه
8- نظام تعقیب کیفری در مرحله محاکمه و تعیین مجازات از منظر معیارهای دادرسی منصفانه
9- نظام تعقیب کیفری در مراحل اعتراض به آراء و اجرای مجازات از منظر معیارهای دادرسی منصفانه