اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۵درس گفتارهای حقوق مخاصمات بین الملل

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۵۵۲

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعاریف و مبانی مخاصمات مسلحانه
2- انواع مخاصمات مسلحانه
3- مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه و نقض حقوق جنگ اسلامی
4- ویژگیهای جنگ در اسلام
5- قواعد حقوق جنگ در اسلام
6- حقوق اسلامی جنگ و موردهای خاص آن
7- حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه
8- خشونت علیه کودکان از سوی نیروهای حافظ صلح و کارمندان ملل متحد
9- قطعنامههای سازمان ملل متحد در ایجاد عرف بینالمللی
10- نقض حقوق بینالملل در مخاصمات مسلحانه
11- تعامل بین حقوق بشر بینالمللی و قواعد حقوق بشردوستانه
12- نوع سوم مخاصمات مسلحانه
13- مخاصمات داخلی که بینالمللی میشوند (نوع سوم مخاصمات مسلحانه)
14- عملیات تروریستی در مخاصمات مسلحانه
15- شرایط خاص عملیاتهای تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات
16- عدالت پس از جنگ و مسئولیت قربانیان خصومتهای مسلحانه
17- ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺟﻨﮓ