اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۴۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۴مرجع کامل تست های طبقه بندی حقوق مدنی جلد اول «سوالات »

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۴۸۴

سال چاپ:۱۴۰۲

۳۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲۱۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- درانتشار و آثار و اجرای قوانین بطور عموم (مواد 1تا10)
* بخش اول: کلیات و مقدمات
الف- تست هاي آزمونها
ب- تست هاي تالیفی
* بخش دوم: اصل آزادی قراردادی «ماده 10ق.م»
الف- تست هاي آزمونها
ب- تست هاي تالیفی
2- جلد اول: در اموال
* کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
الف- تست هاي آزمونها
ب- تست هاي تالیفی
* کتاب دوم: در اسباب تملُّک (ماده140)
الف- تست هاي آزمونها
ب- تست هاي تالیفی
3- جلد دوم: دراشخاص
* کتاب اول: درکلیات (مواد 956 تا 975 ق.م)
* کتاب دوم: در تابعیت
* کتاب سوم: در اسناد سجل احوال (مواد 992 تا 1001)
* کتاب چهارم: در اقامتگاه (مواد 1002 تا 1010)
* کتاب پنجم: در غایب مفقود الاثر (مواد 1011 تا 1030ق.م)
* کتاب ششم: در قرابت (مواد 1031 تا 1033)
* کتاب هفتم: در نکاح و طلاق (1034 تا 1157)
* کتاب هشتم: در اولاد
* کتاب نهم: درخانواده (مواد 1195 تا 1206)
* کتاب دهم: درحَجر وقیمومیت (مواد 1207 تا 1257)
الف- تست هاي آزمونها
ب- تست هاي تالیفی
4- جلد سوم: قانون مدنی– درادله اثبات دعوی(1257 تا 1335)