اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۳۶عدالت معاوضی و قاعده موازنه جلد 3 «آثار قاعده»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۰۷۵

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اثر قاعده درتعهدات مالی
2- ایجاد موازنه حقوق در دیون به ارزش
3- ایجاد موازنه حقوق درسایرتعهدات مالی
4- اثر دوم قاعده: ایجاد حقِّ حَبس
5- مفهوم حقِّ حَبس
6- شرایط اجرای حق حبس
7- عمومی یا استثنایی بودن حق حبس
8- آثارموازنه در سایر روابط حقوقی
9 - برقراری موازنه با کمک اصل40ق.ا و قاعده لاضرر
10- اجرای خیارغَبن درتمام تعهدات معاوضی
11- خیارتخلف ازشرطِ ضمنیِ و بنایی حسن نیَّت درتمام قراردادهای معاوضی
12- جریان قاعده موازنه درجریان بخشش مهرتوسط زن