اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۱

فصلنامه نظریه های حقوقی شماره 4 «بهار1402»

دسته بندی:

شابک:

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مطالعه تطبیقی قیمت مال در جلسه دوم مزایده در آئین اجرای احکام مدنی
2- بررسی تطبیقی مفهوم پرداخت در حقوق ایران و کامن لا
3- شناخت عاجزین و مبانی حمایت حقوقی از آنان
4- بررسی وتحلیل مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک و سیر تطور آن در قانون مجازات
اسلامی(عدول از تبعیت نظر مشهور فقها و اعمال نظر اقلیت در قانونگذاری)
5- عدالت معاوضی، جامه ای موزون برقامت کهنسال قانون مدنی
6- نگاهی انتقادی به یوژنیک و اجرای برنامههای مرتبط در کشورها