اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۹۹بررسی دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران«بر اساس اصول دادرسی منصفانه »

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۹۱۷

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مبانی نظری
2- مفهوم، اصول و انواع مالیات
3- مفهوم، مبانی و انواع مراجع شبه قضایی
4- مفهوم و ضوابط دادرسی منصفانه
5- معیارهای نهادی دادرسی منصفانه در دادرسی مالیاتی ایران
6- تحلیل قانونی و ذی صلاح بودن مراجع دادرسی مالیاتی ایران
7- تحلیل معیارهای استقلال و بی طرفی مراجع دادرسی مالیاتی ایران
8- تحلیل معیارهای علنی و حضوری بودن مراجع دادرسی مالیاتی ایران
9- معیارهای منصفانه بودن ترتیب رسیدگی در دادرسی مالیاتی ایران
10- تحلیل اصل تناظر در دادرسی مالیاتی ایران و مستند و مستدل بودن آرا
11- تحلیل حق اعتراض و مهلت معقول رسیدگی در مراجع دادرسی مالیاتی ایران
12- تحلیل معیارهای برخورداری از وکیل، کارشناس و مترجم در مراجع دادرسی مالیاتی ایران
13- تحلیل معیار حق بر دادخواهی در مراجع دادرسی مالیاتی ایران
14- تحلیل معیار حق بر استماع در مراجع دادرسی مالیاتی ایران