اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۲۶

حقوق بین الملل زیست فناوری و حقوق اقتصادی اجتماعی بشر

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۶۱۰

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۶۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم، مبانی و بنیان‌های حقوق بین‌الملل زیست فناوری و حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر
2- مفاهیم، مبانی و کاربردهای زیست فناوری
3- کاربردهای زیست فناوری و مخاطرات ناشی از توسعه غیرقانونی و فراقانونی آن
4-مبانی و بنیان‌های حقوق بین‌الملل زیست فناوری
3- مفاهیم و رهیافت‌های حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر
4- جایگاه حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر در نظام بین‌المللی حقوق بشر
5- قابلیت دادخواهی و سازوکار شکایت از دولتها در موارد نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر
6- زیست فناوری و حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر
7- تحقق و حمایت از حقوق اجتماعی بشر و کاربردهای زیست فناوری: چالشها و راهکارها
8- عناصر مختلف حق بر غذا و استفاده از محصولات غذایی تراریخته: نوسان میان تعارض یا حمایت
9- تحقق و حمایت از حقوق اقتصادی بشر و کاربردهای زیست فناوری: چالشها و راهکارها
10- زیست فناوری و حق بر توسعه
11- زیست فناوری و حق بر مالکیت و ثبت اختراع
12- مقررات سازمان تجارت جهانی و زیست فناوری: چالشها و راهکارها