اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۲۴

تحلیل اقتصاد رفتاری در حقوق خصوصی رویکردی نوین به حقوق اموال ، قراردادها و مسئولیت مدنی از دیدگاه علم روانشناسی «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۴۷۴

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۸۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مقایسه روش تحلیل اقتصادی و تحلیل اقتصاد رفتاری، مبانی و روش ها
2- انتخاب و تصمیم گیری در شرایط قطعیت
3- انتخاب درشرایط عدم قطعیت
4- ترجیحات در زمان
5- کاربرد تحلیل اقتصاد متعارف و تحلیل اقتصاد رفتاری در حوزه های سه گانه حقوق خصوصی
6- تحلیل اقتصاد رفتاری در حوزه‌ی مالکیت
7- تحلیل اقتصاد متعارف و تحلیل اقتصاد رفتاری در حوزه قراردادها
8- تحلیل اقتصاد متعارف و تحلیل اقتصاد رفتاری در مسئولیت مدنی
9- تحلیل مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر
10- تقصیر و سببیت از دیدگاه تحلیل اقتصاد متعارف
11- قابلیت پیشبینی ضر