اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۴۶بایسته های حقوق جزای عمومی «1،2،3»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۴۸۱

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مواد عمومی
2-قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
3- مجازاتها
4- مجازات‌های اصلی
5- مجازات‌های تکمیلی و تبعی
6- نحوه‌ی تعیین و اعمال مجازات‌ها
7- تخفیف مجازات و معافیت از آن
8- جرایم
9- شروع به جرم
10- شرکت در جرم
11- معاونت در جرم
12- سردستگی گروه مجرمانه‌ی سازمان‌یافته
13- شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
14- شرایط مسؤولیت کیفری
15- موانع مسؤولیت کیفری