اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۷۵

حفاظت از گونه های زیستی در آموزه های جرم شناسی انتقادی گونه های حیوانی «بازچاپ1401»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۶۶۴

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مبانی حفاظت ازگونه‌های حیوانی
2- مبانی پیراحقوقی حفاظت ازگونه‌های حیوانی
3- مبنای فلسفی حفاظت ازگونه‌های حیوانی
4- مبنای دینی حفاظت ازگونه‌های حیوانی
5- مبنای حقوقی حفاظت ازگونه‌های حیوانی
6- مبنای حقوقی حفاظت ازگونه‌های حیوانی با تاکید براسناد بین‌المللی و حقوق ایران
7- مبنای حقوق بشری حفاظت ازگونه‌های حیوانی
8- چرایی، راهکارها و دستاوردهای جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی درباب حفاظت ازحیوانات
9- چرایی و دلایل بررسی جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی در باب حفاظت ازحیوانات
10- چرایی و دلایل بررسی جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی در باب آسیب ها و لزوم حفاظت ازحیوانات
11- تبیین صدمه‌های وارده به گونه‌های حیوانی در دیدگاه آسیب اجتماعی شناسی
12- راهکارها و دستاوردهای جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی درحفاظت ازحیوانات
13- راهکارهای حفاظتی جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی برای سیاست جنایی
14- دستاوردهای جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی درحفاظت ازحیوانات
15- بررسی تطبیقی تاثیرآموزهای جرم‌شناسی گونه‌های حیوانی برقوانین حفاظتی حیوانات درنظام حقوق کیفری هند و ایران