اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۱

بررسی قلمرو مسئولیت حقوقی پزشک و پزشکیار ورزشی در حقوق ایران و آمریکا (بازچاپ1401)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۳۱۴

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۴۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۱۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- پزشک ‌ورزشی
2- جایگاه مسئولیت مدنی
3- تفکیک مسئولیت‌های قراردادی و خارج از قرارداد پزشک ‌ورزشی و پزشکیار ‌ورزشی
4- تقصیر در مسئولیت مدنی پزشک ‌ورزشی و پزشکیار‌ ورزشی
5- مفهوم تقصیر (نقض تعهد پیشین)
6- تقصیر ناشی از نقض تعهدات توسط پزشک‌ ورزشی و پزشکیار ‌ورزشی
7- مبانی مسئولیت‌ مدنی پزشک‌ ورزشی و پزشکیار ‌ورزشی در حقوق ایران و آمریکا و قواعد انتفای آن
8- مبانی مسئولیت ‌مدنی پزشک ‌ورزشی و پزشکیار‌ ورزشی در حقوق ایران و آمریکا: (تحلیل نظریات مبنای قانون مجازات اسلامی 1375، 1392 و مبنای نظام حقوقی آمریکا)
9- پذیرش نظریه قابلیت انتساب و تبیین مبانی فقهی آن
10- برخی از قواعد فقهی موجب انتفای مسئولیت مدنی پزشک‌ ورزشی و پزشکیار‌ ورزشی