جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۷

وضعیت حقوقی دولت های خودخوانده در حقوق بین الملل


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۵۶۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۸۱ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۴۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مباني فلسفي دولت - کشور و چگونگي تبلور آن در نظام حقوقي بين الملل
2- وضعيت دولت - کشورهاي خود خوانده در گستره حقوق بين الملل
3- تعريف و شاخص هاي دولت - کشور هاي خود خوانده
4- بسترهاي ظهور دولت - کشورهاي خود خوانده
5 - رويکرد نظام جامعه ملل و سازمان ملل متحد و ديگر اسناد پايه اي حقوق بين الملل در قبال تشکيل دولت - کشورهاي خود خوانده
6-رويه دولت - کشورها در قبال شکل گيري دولت - کشورهاي خود خوانده
7- جايگاه شناسايي بين المللي در پيدايش دولت - کشورهاي خود خوانده
8- معيارهاي شناسايي دولت - کشور هاي خود خوانده و ممنوعيت وارد برآن
9- رويکرد دولت - کشورهاو ارکان سازمان ملل متحد در خصوص شناسايي دولت - کشورهاي خود خوانده
10- نقش ساختار قدرت دولت - کشور اصلي در پيدايش دولت - کشورهاي خود خوانده
11- کارکردهاي سنتي و نوين دولت - کشورها در عرصه داخلي و بين المللي
12- اشکال و گونه هاي مختلف دولت - کشور ها در جامعه جهاني و مقايسه آنها با يکديگر
13-......