اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۹۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۸

اظهار نظرهای عمومی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۵۷۱۶۸۲

سال چاپ:۱۳۹۹

۶۲۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۹۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
2- گزارش دهی کشورهای عضو
3- اقدامات کمک‌رسانی فنی بین‌المللی
4- ماهیت تعهدات دولت‌های عضو
5 - نقش مؤسسات ملی حقوق بشر در حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
6- حق کار
7- در مورد وظایف دولتها تحت میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب
8- حق آموزش‌وپرورش (ماده 13 کنوانسیون)
9- برابری حق زنان و مردان در بهرهمندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 3 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
10- متن انگلیسی میثاق و اظهار نظرهای عمومی