جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۱۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۰

اظهار نظرهای عمومی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۴۸۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۶۷۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 13 دسامبر 2006
2-پروتکل الحاقي کنوانسيون بين المللي حقوق افراد داراي معلوليت
3- کميته حقوق افراد داراي معلوليت
4- اظهار نظرهاي عمومي