جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۷۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۸

جرایم علیه اموال و مالکیت «حقوق کیفری اختصاصی2 »


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۱۳۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۷۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۶
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۸۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۴۵۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-ارکان تشکيل دهنده بزه کلاهبرداري
2- شرکت و معاونت درکلاهبرداري
3- مجازات جرم کلاهبرداري
4- ارکان تشکيل دهنده بزه خيانت در امانت
5- شرکت و معاونت در خيانت در امانت
6- مجازات بزه خيانت در امانت
7- ارکان تشکيل دهنده بزه سرقت
8- شرکت و معاونت در سرقت
9- عناصر تشکيل دهنده بزه صدور چک بلامحل
10-فرايند دادرسي در بزه صدور چک بلامحل