اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۰

دادگاه های کیفری بین المللی نسل سوم ( بازچاپ1401)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۹۸۶

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۳۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- پيشينة تشکيل دادگاه‌هاي کيفري بين‌المللي نسلهاي اول ، دوم و نسل سوم
2- دادگاه‌هاي کيفري بين‌المللي نسل اول و دوم
3- دادگاه‌هاي کيفري بين‌المللي نسل سوم
4- بررسي صلاحيت کيفري و مجازات در حقوق بينالملل و دادگاههاي نسل سوم
5- صلاحيت سرزميني
6- بررسي مسئوليت کيفري، قوانين حاکم و ميزان مجازات در دادگاههاي کيفري بينالمللي نسل سوم
7- دادگاه کيفري بين‌المللي نسل سوم در يک نگاه کلي، محاسن و معايب آن
8- تقابل دادگاههاي نسل سوم با ديوان بينالمللي کيفري
9- مجازات اشخاص حقيقي و حقوقي
10-....