جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۵

حقوق بین الملل عمومی 1«کلیات»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۶۳۴

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۹۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۶۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-تعريف و موضوع حقوق بين الملل عمومي
2-قلمرو و خصوصيات حقوق بين الملل
3- تاريخ مختصر روابط و حقوق بين الملل
4- تدوين حقوق بين الملل
5- مباني حقوق بين الملل
6- رابطة حقوق بين الملل با حقوق داخلي
7- منابع حقوق بين الملل
8- تعريف حقوق و حقوق بين الملل
9- عوامل مؤثر در ايجاد و تحول قواعد حقوق بين الملل