جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۹

حقوق آب

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۴۰۹

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۹۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۱۶۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مباني و كليات
2- سير تحول قوانين آب
3- ادوار مختلف قانونگذاري آب و بررسي آنها
4- نقدو تحليل نظام حقوق آب ايران
5- رژيم حقوقي مالكيت ، بستر و حريم منابع آب
6- رژيم حقوقي آلودگي آب
7- رژيم حقوقي حق مصرف آب و اجازه مصرف آب
8- مديريت منابع آب