جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۷۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸

ابعاد در حال تکامل حقوق بین الملل


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۹۹۹

سال چاپ:۱۳۹۵

۳۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۱۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۸۶۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ماهيت چندوجهي حقوق بين الملل
2- سازمان‌هاي بين‌المللي
3- چه کسي بايد صلح را ايجاد نمايد
4- حقوق مخاصمات مسلحانه
5- کنترل تسليحات، خلع سلاح، منع گسترش سلاح و پادمان
6- حقوق بشر
7- مسائل مربوط به محيط‌زيست بين‌المللي
8- علل ضعف کنوني، مشاهدات نهايي و پيش‌بيني
9- ......