جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۰۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۹

حمایت از تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۴۷۳

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۳۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۸۳۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تعريف ، مصاديق و سير تحول تنوع فرهنگي
2- تعريف تنوع فرهنگي در اسناد بين المللي
3- اهداف و اصول اساسي تنوع فرهنگي
4- تعهدات دولت ها در حمايت از تنوع فرهنگي در قلمرو بين المللي
5- تعهدات دولت ها در چارچوب کنوانسيون حمايت و ارتقاي تنوع مظاهر فرهنگي
6- تعهدات دولت ها در حمايت از تنوع فرهنگي در قلمرو داخلي