جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۳

حقوق کنسولی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۲۲۰

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۵۱۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- حقوق کنسولي از گذشته تا امروز
2- سير تحول حقوق کنسولي
3- روابط کنسولي
4- اعضاي هيات کنسولي
5- مصونيتها، مزايا و خاتمه ماموريت کنسولي
6- مصونيت اشخاص
7- کاپيتولاسيون و ارتباط دو نهاد ديپلماتيک و کنسولي
8- نظام کاپيتولاسيون در ايران
9- ضمايم حقوق کنسولي