جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۳

حقوق دیپلماتیک «بازچاپ 1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۸۶۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۲۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات و پيشينه حقوق ديپلماتيک
2- مفاهيم نظري در باب ديپلماسي و سياست
3- پيشينه و سير تکوين حقوق ديپلماتيک
4- ارکان برقراري روابط ديپلماتيک
5- کارگردانان سياست خارجي
6- ماموران ديپلماتيک
7- مصونيتها و مزاياي ديپلماتيک
8- مصونيتهاي ديپلماتيک
9- نقض و سوءاستفاده ازمصونيتها
10- مزاياي ديپلماتيک و خاتمه ماموريت