جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۹

ساز و کارهای نظارت بر اجرای تعهدات زیست محیطی دولتها در اسناد بین المللی

دسته بندی:
حقوق محيط زيست

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۰۴۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۴۷ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۱۸۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- جنبه هاي مفهوم شناختي و نظري
2- تعهدات دولتها در حوزه حقوق بينالملل محيط زيست
3- مبنا و اهداف سازوکارهاي نظارت بر اجراي تعهدات زيست محيطي
4- مبناي سازوکارهاي نظارتي
5- اهداف و آثار سازوکارهاي نظارتي
6- روشها و ساختارهاي کلي نظارت
7-بررسي سازوکارهاي نظارت بر اجراي تعهدات دولتها: بررسي موردي معاهدات حفاظت حيات وحش و تنوع زيستي
8- سازوکارهاي نظارت بر اجراي تعهدات دولتها در کنوانسيون سايتيس
9- سازوکارهاي نظارت بر اجراي تعهدات دولتها در کنوانسيون رامسر
10-سازوکارهاي نظارت بر اجراي تعهدات دولتها در کنوانسيون تنوع زيستي و پروتکل کارتاهنا