جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۴

تبعیض روا در نظام حقوقی ایران

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۸۹۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۲۱۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- برابري - کرامت و منزلت انساني- عدالت - انصاف - تبعيض
2- نسبت تبعيض روا با برداشت هاي عدالت
3- نسبت تبعيض روا و عدالت اجتماعي
4- نسبت تبعيض روا و عدالت معاوضي
5- نسبت تبعيض روا و عدالت توزيعي
6- نسبت تبعيض روا و عدالت تصحيحي
7- مباني و اصول تبعيض روا در نظام حقوقي ايران
8- مباني تبعيض روا در نظام حقوقي ايران
9- اصول تبعيض روا در نظام حقوقي ايران
10- روشها ومصاديق اِعمال تبعيض روا در نظام حقوقي ايران
11- روشهاي اعمال تبعيض روا در نظام حقوقي ايران
12- مصاديق اعمال تبعيض روا در نظام حقوقي ايران