جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۷۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴

درجه بندی سازی عنصر روانی در قتل «نظریه ای ملهم از منطق فازی»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۷۰۷

سال چاپ:۱۳۹۴

۵۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قتل
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۴۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۸۳۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ماهيت عنصر رواني و تقسيم بندي جرايم برمبناي آن
2- مباني نظري، سابقه و مفهوم درجه بندي کردن عنصر رواني
3- روش ها و ملاکهاي درجه بندي
4- معيار موضوعي درجه بندي عنصر رواني
5- معيار مقام تشخيص
6- معيار موضوع تشخيص(انسان متعارف يا شخص مرتکب)
7- درجه شناسي عنصر رواني قتل(درجات فرضي يا پيشنهادي)
8- قتل هاي بي عنصر رواني يا درجه صفر
9- درجات عنصر رواني در قتل خطاي محض
10- درجات عنصر رواني در قتل شبه عمدي
11- درجات عنصر رواني در قتل عمدي