اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸۲تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۷۵۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۰۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معاني لغوي و اصطلاحي واژه
2- معاني لغوي و اصطلاحي واژه اشتباه
3- بررسي معني و مفهوم عناوين علم، جهل و اشتباه و ارتباط آنها
4- نقش علم درساختار مسئوليت كيفري
5- بررسي مفهوم جهل و انواع آن
6- بررسي مفهوم حقوقي اشتباه در حقوق ايران و انگلستان
7- مفهوم حقوقي اشتباه و انواع آن در حقوق ايران
8- مفهوم حقوقي اشتباه و شبهه انواع آن در حقوق اسلام
9- انواع اشتباه در حقوق انگلستان
10- آثار اشتباه در جرائم عمدي و غيرعمدي
11- آثار اشتباه در جرائم ارتکابي
12- آثار اشتباه در جرم قتل
13- رويه برخي از كشورها و پذيرش اشتباه نسبت به قانون