جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۵

تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۵۳۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تعريف و سير قانونگذاري تعرضات جنسي
2- مشترکات تعرضات جنسي در ارکان تشکيل دهنده و ملحقات مجازات
3- تعرضات جنسي توأم با تماس فيزيکي
4- تعرضات جنسي بدون تماس فيزيکي