جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۴۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۳۳

به سوی جوامع دانش محور


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۸۵۵

سال چاپ:۱۳۸۹

۳۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۰۵۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- از جامعه اطلاعاتي تا جوامع دانش محور
2- جوامع شبکه اي دانش و تکنولوژي جديد
3- جوامع يادگيرنده
4- به سوي آموزش مادام العمر براي همه؟
5- آينده آموزش عالي
6- انقلاب پژوهشي
7-علم عموم مردم و جوامع دانش محور
8- مخاطرات و امنيت انساني در جوامع دانش محور
9- دانش محلي و بومي, تنوع زباني و جوامع دانش محور
10-..