جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶

مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی بر داوری در حقوق ایران و آمریکا

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق داوري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۱۹۰

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۶۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۳۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری
2- تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری در مرحله ی انعقاد قرارداد
3- تاثیر ورشکستگی برقرارداد داوری در مرحله ی پس از انعقادقرارداد
4- داوری پذیری ورشکستگی
5- مبانی و جهات محدودیت داوری در ورشکستگی
6- تعارض قوانین در نظام‌های ورشکستگی فرامرزی
7- تاثیر ورشکستگی بر رسیدگی داوری
8- تاثیر ورشکستگی بر اهلیت ورشکسته ی طرف دعوی داوری
9- تاثیر ورشکستگی بر جریان داوری
10- تعارض قوانین در ارتباط با تاثیر ورشکستگی بر جریان داوری
11- تعارض قوانین در نظام‌های ورشکستگی فرامرزی