جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۱

مسئولیت حقوقی و کیفری مدیران شرکتهای تجاری «بازچاپ1400»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۷۳۵

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۳۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تعاریف و کلیات
2- تعریف و مفهوم حقوقی شرکت
3- شرکت‌های تجاری
4- تعریف و اقسام مدیران
5 - تعريف و ارکان مسئوليت
6 -ماهيت حقوقي رابطه مديران و شركت
7- مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری
8- کلیات
9- قوانین موثر در مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری
10- مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری
11- مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری در قانون تجارت
12- مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری در سایر قوانین