جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۳

موضوع شناسی کنوانسیون های سازمان بین المللی دریانوردی در پرتو کنواسیون حقوق دریاها 1982


شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۰۷۹

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۸۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-حقوق دریاها
2-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها مصوب 1982 میلادی
3-سازمان بین المللی دریانوردی
4-ارجاع به ایمو در کنوانسیون حقوق دریاها
5-جلوگیری از آلودگی دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها
6-مسوولیت ناشی از آلودگی دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها
7-ایمنی دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها
8-طبقه بندی معاهدات ایمو
9-امنیت دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها
10-عملکرد ایمو در زمینه امنیت دریایی