جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۳۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲

جایگاه کتابت در میان ادله ی اثبات دعوی و تعارض آن با سایر ادله از منظر فقه امامیه و حقوق ایران


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۹۲۵

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۹۹۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفاهیم و کلیات
2- اثبات
3- كتابت
4- حجّت
5- موارد کاربرد کتابت در فقه امامیه
6- جایگاه کتابت به عنوان ادلّه‌ی اثبات دعوی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
7- جایگاه کتابت به عنوان ادلّه‌ی اثبات دعوی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
8- تعارض كتابت با سايرادلّه
9- تعارض کتابت با اقرار
10- تعارض كتابت با شهادت (گواهي)
11- تعارض کتابت با سند کتبی دیگر