جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۳۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۳

حقوق دریاها «مناطق دریایی»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۲۱۰

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۸۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۵۹۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- آبهاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران
2- هماهنگي نظام حقوقي آبهاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران و تحديد حدود آن با موازين حقوق بين‌الملل دريا
3- انطباق نظم حقوقي عبور بي‌ضرر و صلاحيت قضائي جمهوري اسلامي ايران با قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل
4- آبهاي تحت حقوق حاكمه جمهوري اسلامي ايران
5- بررسي نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در مناطق نظارت و انحصاري اقتصادي و فلات قاره و انطباق آنها با موازين حقوق بين‌الملل دريا
6- صلاحيتهاي انحصاري جمهوري اسلامي ايران در مناطق انحصاري قتصادي و فلات قاره و انطباق آنها با موازين حقوق بينالملل
7- «نحديد حدود منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي مقابل و مجاور خود