جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۴۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۴۶۶

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۷۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۵۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- انعقاد قرارداد ارفاقي
2- ختم عمليات ورشکستگي و جايگاه قرارداد ارفاقي در آن
3- فروش و تقسيم اموال
4- شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي
5- اعتبار حقوقي قرارداد ارفاقي
6- آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته
7- آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث
8- سرانجام قرارداد ارفاقي
9- ورشکستگي در حقوق تجارت بين الملل
10- ....