جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۱

حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۷۴۲

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۱۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۲۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- نرم افزار رايانه اي و انواع آن
2- انواع نرم افزار به لحاظ نقش پديده آورنده
3- انواع نرم افزار به لحاظ شمول مالکيت هاي فکري
4- نظام هاي حمايتي مالکيت فکري درخصوص نرم افزارهاي رايانه اي
5- نظام حقوق مالکيت ادبي و هنري
6- نظام حق اختراع وساير نظام هاي حمايتي فرعي
7- نقض حقوق پديد آورندگان نرم افزار
8- تحقق نقض
9- مسئوليت هاي ناشي از نقض