جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۰

آزمون کارت حقوق مدنی «عقودمعین 1بخش اول» جلد 7

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۲۴۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۰ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۲۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- در احکام بيع
2- در طرفين بيع
3- در مبيع
4- در آثار بيع
5- در ملکيت مييع و ثمن
6- در تسليم
7- در ضمان درک
8- در تأديه ثمن
9- در خيارات
10- در خيار مجلس