جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۸

آزمون کارت حقوق مدنی «اشخاص» جلد 1

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۱۹۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۵۸ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- در اسناد سجل احوال
2- در اقاتمگاه
3- در غايب مفقود الاثر
4- در ولايت قهري پدر و جد پدري
5- در موارد نصب قيم و ترتيب آن
6- در اختيارات و وظايف و مسووليت قيم و حدود آن نظارت مدعي العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد
7- در موارد عزل قيم
8- در خروج از تحت قيمومت