جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۱۰

اعتبارات اسنادی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۴۷۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۰۷ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۷۵۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- شناخت اعتبار اسنادي
2- مفهوم، انواع، پيشينه، منابع و سازوکار اعتبار اسنادي
3- ماهيت اعتبار اسنادي و اصول حاکم بر آن
4- تعهدات بانک گشايش کننده اعتبار در مقابل خريدار و فروشند
5- تعهدات بانک گشاينده اعتبار در مقابل خريدار
6- تعهدات بانک گشاينده اعتبار در مقابل فروشنده
7- تعهد پذيرش پرداخت بانک در مقابل فروشنده
8- حقوق بانک گشايش کننده اعتبار در برابر خريدار و فروشنده
9- حقوق گشاينده اعتبار در مقابل خريدار
10- حقوق مالي
11- حقوق غير مالي
12- .....