جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۵

رساله ای در حقوق فضا


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۷۱۷

سال چاپ:۱۳۹۳

۷۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
حقوق فضا
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۹۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- منابع حقوق فضا
2- معاهده فضاي ماوراي جو- 1967
3- اشياء فضايي:کنترل، ثبت، بازگرداندن و مسئوليت-معاهدات و رويه
4- فضانوردان
5- مسئله ي مرز هوا/فضا
6- ماه و ساير اجرام سماوي
7- ارتباطات راديويي واتحاديه ي بين المللي ارتباطات از راه دور
8- مدارها، پخش مستقيم و انرژي خورشيدي
9- مقررات زيست محيطي
10- سازمان هاي مربوط به ارتباط از راه دور