جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال

مباحث حقوقی شرح لمعه

ناشر:
مجد

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۷۵۲

سال چاپ:۱۳۹۷

۶۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۸۶۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کتاب القضاء‌
2- کتاب الشهادات
3- کتاب الوقف
4- کتاب العطيه
5- کتاب المتاجر
6- کتاب الدين
7- کتاب الرهن
8- کتاب الحجر
9- کتاب الضمان
10- کتاب الحواله