جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۹۶۰۰۰ ريال

مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها

پدیدآوران:
ناشر:
مجد
دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۵۲۶

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۶۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۳۷۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- سابقة مسؤوليّت ناشي از تصادم
2- مفهوم و ماهيّت حقوقي تصادم کشتيها
3- صلاحيت معاهدة بروکسل و تعارض قوانين
4- مبناي حقوقي مسؤوليّت ناشي از تصادم
5- ويژگي مسؤوليّت ناشي از تصادم کشتيها
6- جبران خسارتهاي ناشي از تصادم
7- تحديد مسؤوليّت و وسايل تأمين جبران خسارت