جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۸۴۰۰۰ ريال

حقوق بشر و دموکراسی در جوامع چند فرهنگی

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۴۴۱

سال چاپ:۱۳۹۳

۳۸۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۱۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم دموکراسي و مدلها ي آن- ريشه هاي تاريخي و مفهوم حقوق بشر- مفهوم چند فرهنگ گرايي
2- بررسي اجمالي تلاش هاي فکري جهت عدم پذيرش چند فرهنگي
3- گوناگوني فرهنگي؛ عنصر تکامل و پيشرفت جامعه انساني
4- چند فرهنگي گرايي در برخورد با جريان جهان گرايي در ساختار کنوني جامعه جهاني
5- خاص گرايي در حقوق بين الملل امروز، ابزاري براي خدمت به تنوع فرهنگي در جامعه ي بين الملل
6- تقابل يا همگرايي حقوق فردي و گروهي در انديشه هاي حقوق بشر
7- کميته حقوق بشر و چند فرهنگ گرايي: مثالي از توجه به احترام به فرهنگ هاي متفاوت در قلمرو اجراي حقوق بين الملل؟
8- مدل هاي دموکراسي و پيوندآن در تعامل يا تقابل با پديده ي چند فرهنگي
9- در جستجوي تکنيک هاي توزيع حاکميت در حقوق امروز دولت ها در پاسخ به مطالبات جوامع چند فرهنگي
10-.....