جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۶۷۰۰۰ ريال

بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین

ناشر:
مجد

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۶۵۷

سال چاپ:۱۳۹۳

۳۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۷۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۴۰۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- موضوع شناسي، وضعيت فقهي حقوقي و ماهيت قرارداد استفااده از رحم جايگزين
2- احکام وضعي طفل متولد از رحم جايگزين
3- احکام مربوط به رابطه طبيعي بين دو انسان
4- توارث
5- رابطه نسب در استفاده از رحم جايگزين
6- احکام ناظر به استيفاي حقوق کودک
7- ولايت قهري
8- معيار تشخيص نسب مشروع
9- نسب پدري در حالت استفاده از رحم جايگزين