جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۶۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۴

اندیشه های حقوق اداری (مقالات اهدایی به دکتر طباطبایی)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۱۹۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۷۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۴۰۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-حقوق اداري دموکراتيک و پارادايم بوروکراسي وبري
2- مباني حقوق اداري؛ فقر نظريه پردازي ايران
3- حقوق و تکاليف کارمندان دستگاههاي اجرايي
4- مفهوم و جايگاه عدم تمرکز در نظام حقوق اساسي ايران در پرتو انديشه قانونگذار
5- دولتهاي منطقه اي: با تاکيد بر نظام هاي سياسي ايتاليا و اسپانيا
6- ماهيت قانون و آيين نامه در نظام حقوقي فرانسه
7- دکترين صلاحيت تخييري در حقوق ايران و فرانسه
8- صلاحيت ديوان عدالت اداري و مسايل پيرامون آن
9- اصل انتظار مشروع: چارچوب مفهومي