جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۰

آموزه های حقوق مدنی جلد2 «عقود معین 1»

دسته بندی:
عقود معين 1

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۰۷۹

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۷۱ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۱۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۹۴۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- در عقود معينه
2- در بيع
3- در بيع شرط
4- در معاوضه
5- در اجاره
6- در مزارعه و مساقات
7- مقابله ها